Welstand Second Opinion

175 excl. BTW

Welstand Second Opinion

Wanneer een second opinion?
Een bouwplan is afgewezen of toegekend op grond van de ruimtelijke kwaliteitscriteria . Op een advies van de Commissie Omgevingskwaliteit (Voorheen, vóór 1 januari 2024, de Welstandscommissie) kan door belanghebbende(n) een Second Opinion worden aangevraagd.

 

Belanghebbenden zijn onder andere de eigenaar, projectontwikkelaar, de opdrachtgever, architect en/of ontwerper van een bouwplan/initiatief maar ook bijvoorbeeld omwonenden of het gemeentebestuur.

 

Prijs excl.btw | digitale behandeling, QuickScan, van 70 min

Categorie:

Een BouwPlan | De Omgevingsvergunning is afgewezen of toegekend volgens het Advies van de Commissie Omgevingskwaliteit. (Voorheen, vóór 1 januari 2024, de Welstandcommissie geheten)
 
Uw onafhankelijk Adviseur: Ir. Bastiaan Knuijt MSc, is meer dan 25 jaar gekwalificeerd in het beoordelingen of projecten op diverse schaalniveaus van onder andere particulieren, bedrijven, ontwikkelaars, woningbouw corporaties en overheidsinstellingen voldoen aan de ruimtelijke kwaliteitscriteria. In de uitvoering betekent dit deelname aan en kennis van consultatie- en kwaliteitsteams.
 

Vóór 1 januari 2024 | Voor plannen ingediend of in behandeling genomen vóór 1 januari 2024 is deskundigheid, bekendheid en expertise aanwezig inzake interpretaties van uitvoeringsregelingen van de Wabo (wet algemene bepalingen omgevingsrecht), het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor)
 
Vanaf 1 januari 2024 | Voor plannen ingediend of in behandeling genomen na 1 januari 2024 is deskundigheid, bekendheid en expertise aanwezig inzake interpretaties van uitvoeringsregelingen van de Omgevingswet (Ow), het Besluit bouwwerken Leefomgeving (Bbl) en de regels bij algemene maatregel van bestuur (amvb) het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)

 

Wanneer een second opinion?
Een BouwPlan | Omgevingsvergunning is afgewezen of toegekend op gronde van Welstand, Wat Nu? Op het Advies van de Commissie Omgevingskwaliteit (voor 1 januari 2024 geheten de Welstandscommissie), kan een Second Opinion worden aangevraagd door de belanghebbende. U bent, de eigenaar, de opdrachtgever van het bouwplan en samen met de ontwerper bent u de belanghebbenden, maar ook omwonenden, het gemeentebestuur, of anderen die een aantoonbaar belang hebben bij het bouwplan|omgevingsvergunning, kunnen als belanghebbende worden aangemerkt.
 
De Welstand Second Opinion van Bastiaan Knuijt wordt o.a. erkend door:

 • (lokale)Overheid
 • Rechtspraak (Nl); rechtbanken, gerechtshoven, de Hoge Raad der Nederlanden en de bijzondere colleges

 
Hoe werkt het ?
 
Wanneer u inmiddels een bezwaarprocedure en/of beroepsprocedure doorloopt:

 • Stuur de van toepassing zijnde stukken per email naar info@bastiaanarchitect.nl,
 • Ga naar de Winkelmand, vul hier uw gegevens in en doorloop het betaalformulier,
 • Er wordt met u, wanneer mogelijk binnen 24 uur, contact opgenomen om de stukken te reflecteren.

 
Wanneer u Second Opinion wilt aanvragen en/of benodigd hebt:

 • maak een kopie(pdf) van de tekeningen en/of overige stukken waarop de Welstandcommissie beoordeling heeft plaatsgevonden
 • vermeld duidelijk het adres betrekking hebbende op uw bouwplan
 • maak een kopie (pdf) van het schriftelijke welstandsadvies waarin de behandeling in omschreven staat
 • stuur wanneer mogelijk een link mee van de, van toepassing zijnde, Welstandsnota
 • betreft het een in gang gezette bezwaarprocedure, maak kopieën (pdf) van de stukken die hierop betrekking hebben.
 • Ga naar de Winkelmand, vul hier uw gegevens in en doorloop het betaalformulier,
 • stuur uw bovenstaande documenten per email naar info@bastiaanarchitect.nl,
 • Er wordt met u, wanneer mogelijk binnen 24 uur, contact opgenomen om de stukken te reflecteren.

 
Wat is het resultaat?

 • QuickScan | voorafgaand wordt een QuickScan gemaakt van uw aanvraag
 • QuickScan | vanuit deze QuickScan wordt met u een voortgangsadvies en/of de offerte Second Opinion besproken
 • Second Opinion: het bouwplan wordt op de van toepassing zijnde welstand-criteria getoetst,
 • Second Opinion: het bouwplan wordt op het van toepassing zijnde gemeentelijk beleid getoetst,
 • Second Opinion: het bouwplan wordt gewogen en her-toetst in relatie tot de motivatie van het liggende Welstand advies,
 • Second Opinion: bewustwording van de mogelijkheden die voorhanden zijn,
 • Second Opinion: gemotiveerd uw vervolgstappen maken,
 • Second Opinion: mogelijkheid om in verweer te gaan met gegronde redenen.

 
Bij vragen en/of onduidelijkheden? Stel hier uw vraag.