Onderzoek | Research

Zorg+Welzijn
Dit vraagt om veranderende gebouwtypologieën zowel voor het wonen, de servicegebouwen als wel voor de inrichting van de openbare ruimten. De mens wordt toenemend ouder en ondergaat veranderingsprocessen met een steeds kortere levensduur.

Ruimtelijke structuren veranderen en nemen meer afstand van collectieve gebouwenvormen. Wonen en Zorg wordt steeds meer gescheiden. Individueler, intensievere en kortere zorg maar daar tegenover wel met een grotere rijkdom aan beleving en met een beoogd beter welzijn.Dit vraagt om veranderende gebouwtypologieën zowel voor het wonen als wel voor de service/zorggebouwen.

Corona effect | veranderende opgave
Voor het (thuis)werken en de infrastructuur kan het een culturele omslag geven. Vele vragen, vele oplossingen. We maken RealMotion modellen deze geven o.a. inzicht wat de effecten kunnen zijn van veranderingen en gedrag op de analyse en synthese van een faal- en succes strategie. Het optimale programma formuleren voor meerdere vraagstellingen is een expertise die we onderzoeken en graag met u delen.

Herbestemming | Herinrichting
De natuur is duidelijk, n zwakke boom wijkt voor n gezonde in samenhang met zijn voedingsbodem.Wat zijn de mogelijkheden om tot herbestemming van de "oude" gebouwen voorraad te komen. Het leggen van combinaties waarbij juridische randvoorwaarden, huidige regelgeving en boekwaarde in relatie worden gebracht met duurzame herbestemming concept ontwikkel modellen.

Er is een voorraad gebouwen wat nimmer meer doelmatig gebruikt zal worden, veranderend arbeidspotentieel, inkrimping, netwerken en de inefficiënte wijze van gebouwbeheerskosten geven een onrendabele huur- en/of exploitatiequota.Sloop is een optie, zonder terugbouwen maar vaak niet gewenst.

Ook omgevingsplannen (voorheen bestemmingsplan) en omgevingsvisies (voorheen structuurplannen) eroderen en zijn niet eindig afgestemd op een potentiële lokale inkrimpings-, groei- en verander demografie. Stad en landschap, geven en nemen is energie zoals eb en vloed. Wat met name opvalt is dat we anders zijn gaan aankijken tegen het generatie bestending wonen en verblijven. De Senior maar ook de komende Starters hebben een geheel andere kijk op waarvan je gelukkig wordt.

Duurzaamheid & Energie
Het uiteindelijk voorkomen van afval en het opwekken van hernieuwde energie is een belangrijke opgave. Het Ontwerp en de Uitvoering in samenhang met de proces monitoring bepalen uiteindelijk of een product kan bijdragen aan een beter milieu. De keten analyse, circulairiteit, kan hier wezenlijk aan bijdragen zo ook de effecten van de toe te passen grondstoffen en emissies. De levenscycli bepalen uiteindelijk of het werkt of niet. De wederkerigheid van de samenhang bepalen uiteindelijk het resultaat. De interactie tussen Mens en Techniek of tussen Energie en Water of tussen Stad en Ommeland.

Dynamisch evenwicht en het kunnen ondergaan van verandering blijft een moeilijke factor maar is wel van belang. Een ongeordend gebouw verantwoord niet meteen een nieuw gebouw, herschikking of herprogrammering kan vaak veel brengen. Huisvesting regenereren vraagt om een innoverende ontwerpopgave.

Het uiteindelijk voorkomen van afval en het opwekken van hernieuwde energie is een belangrijke opgave zeker gezien we toenemend in urbane gebieden gaan wonen, werken en verblijven.

Techniek+Materiaal
Onderzoek van en naar techniek en materiaal of het nu om een restauratie opgave of innoverende nieuwbouw betreft het blijft continue in beweging.

Een ontwerp en/of concept voor een bepaald project en/of product voor ogen hebben en dit ook daadwerkelijk tot realisatie te brengen vraagt om inzicht in meerdere eigenschappen. Materiaal, verbindingstechnieken, engineering en assemblageprocessen zijn daar voorbeelden van. De juiste analysemethode voorhanden hebben geeft een project kwaliteit en maakt een project specifiek eigen. Combinaties van Bestaande technieken en Innovaties kunnen bijdragen aan een oplossing die duurzamer is.

De wijze waarop dat gebeurd en met welk inzicht de combinaties gelegd worden vraagt om creatief inzicht in samenhang met expertise in een breed spectrum. Appropriate Technology en van File to Factory maar ook transitie effecten in voor- en tegenspoed, bv grondstoffen schaarste en het causaal verband op gedane ingrepen, zijn daar goede voorbeelden van.

Kleur+Licht
Beïnvloeden onze stemming. Verhoogd productiviteit, houdbaarheid en optimaliseert bioritme.

Kleur en licht beïnvloeden onze stemming en redigeren ons leefpatroon. De wijze waarop toepassing van de combinatie en samenhang van licht en kleur plaatsvindt en het effect wat gevraagd en uiteindelijk bereikt wordt is een deskundigheid die gebaseerd is op jaren lang onderzoek.

Productiviteit verhoogde resultaten bij verminderde vermoeidheid, houdbaarheid van biologische gewassen, concentratie verhoging bij medische na-beeld correcties, jaargetijde gerelateerde ruimte pigmentatie optimaliseert bioritme, de invloeden op het ziektebeeld en het procesverloop van onder andere Alzheimer patiënten zijn hier goede voorbeelden van.

Generatie Ontwikkeling
We staan aan de Poort van de omslag van democratiseren naar multicratiseren. Effectenanalyse kan een domino-effect voorkomen, stoppen of stimuleren.

De omslag transities van aanbod gerichte naar vraaggestuurde initiatieven geven samen met de generatie ontwikkelingen een cultuur verandering. Dit gaat een wezenlijke invloed uitoefenen op een veranderende ontwerp- en bouwopgave maar zeker ook op onze levenshouding en belevingsaspecten.

Programma onderzoek gerelateerd aan generatie onderzoek wordt van steeds groter belang om tot een toekomstig leefbare omgeving te komen.

fb1 in1 mail02

 

error: Content is protected !!
Call Now Button